J&A (International) Limited, Insignia House, Vale Road Industrial Estate, Spilsby, Lincolnshire, PE23 5HE. Tel: +44 (0)1790 752757

J&A (International) Limited - Algemene Leveringsvoorwaarden

1 Definities
1.1 Als “verkoper” wordt bedoeld J&A (International) Ltd. alsmede alle daartoe behorende verkoopsdivisies en agenten.
1.2 Als “koper” wordt bedoeld iedere koper, in persoon, als bedrijf of instelling, al dan niet ingeschreven bij Kamer van Koophandel, als particulier, of als agent of vertegenwoordiger van de voorgenoemden, die een (koop)contract aangaat met de verkoper.
1.3 Als “goederen” worden bedoeld alle zaken die aan de koper worden geleverd door de verkoper, op basis van het “verkoopscontract”.
1.4 Als “contract” of “verkoopscontract” wordt bedoeld het contract voor aankoop c.q. verkoop van goederen voor een afgesproken hoeveelheid en prijs, inclusief goederen die eventueel op termijn zullen worden geleverd.

2 Contract en overeenkomst
2.1 De verkoper c.q. koper zal de goederen verkopen c.q. kopen op basis van een schriftelijke prijsopgave door de verkoper, op basis van deze verkoopsvoorwaarden, die zonder uitzondering van enig element, worden geacht te zijn geaccepteerd door de koper.
2.2 Verandering, variatie of afwijking in/van deze verkoopsvoorwaarden zullen alleen bindend zijn, indien specifiek en schriftelijk overeengekomen tussen verkoper en koper.

3 Prijs van de goederen
3.1 De prijs van de goederen zal de aangeboden prijs zijn, of waar geen prijs is aangeboden (of een eerder aangeboden prijs niet meer geldig is) de prijs die is opgenomen in de laatst gepubliceerde verkoopsprijslijst. Tenzij specifiek (schriftelijk) anders met de verkoper afgesproken.
3.2 Voor alle orders gelden vrachtkosten, op basis van geldende tarieven, als gehanteerd door de verkoper, tenzij anders (schriftelijk) afgesproken.
3.3 De verkoper is vrij om, zonder voorafgaand bericht, op ieder moment enige geldende prijslijsten c.q. tarieven aan te passen of te laten vervallen.
3.4 Alle prijslijsten en tarieven (inclusief vrachtkosten) worden op het moment van facturering verhoogd met de op dat moment geldende B.T.W.
3.5 Alle aangeboden verkoopsprijzen hebben een éénmalige geldigheid van maximaal 30 dagen tenzij eerder door de koper geaccepteerd. Op dat moment kunnen prijzen door de verkoper worden aangepast zonder de koper hierover te hoeven informeren.
3.6 De verkoper behoudt zich het recht voor om voorbereidend werk, inclusief artwork, proefmodellen, stalen en (in)kijkexemplaren, geleverd op aanvraag van de koper, in rekening te brengen. Indien geen prijs is afgesproken, zullen de kosten van gedaan werk en gebruikte materialen worden belast.

4 Betaling
4.1 Betaling is vereist voordat begonnen zal worden met het in behandeling nemen van bestellingen. Indien, na schriftelijke afspraak, geleverd zal worden op basis betaling achteraf, geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij verkoper schriftelijk, anders met koper is overeengekomen.
4.2 De verkoper heeft het recht, indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overtreden, op nog uitstaande bedragen een rente in rekening te brengen die zal worden berekend op de basisrente die op dat moment wordt gehanteerd door de huisbank van de verkoper met een opslag van 5%, tot het moment van betaling van het openstaande bedrag, inclusief de strafrente.

5 Transport, vracht en levering
5.1 Alle door verkoper te leveren goederen, aan koper direct of aan een aangewezen derde partij, zijn onderhevig aan verzend- of vrachtkosten, tenzij schriftelijk anders met verkoper overeengekomen.

6 Eigendomsrechten
6.1 Op het moment van ontvangst van de goederen door de koper of andere overeengekomen vertegenwoordigers, ontvangers of gebruikers, ontslaat dit de verkoper van enig risico voor de goederen.
6.2 Tot het moment van volledige ontvangst van betaling door de koper:
6.2.1 behoudt de verkoper het volledig eigendomsrecht van de goederen en blijft de koper borg met volledige aansprakelijkheid voor conditie en financiële consequenties.
6.2.2 draagt de koper zorg voor geschikte, veilige opslag, vrij van risico voor beschadiging en indien beschadiging optreedt, vakkundig herstel. De wijze van opslag moet gemakkelijke identificatie als verkoper’s eigendom te allen tijde mogelijk maken. De goederen moeten te allen tijde vrij blijven van onteigening en/of beslaglegging.
6.2.3 zelfs indien de periode van betaling aan de verkoper niet verstreken is, mag de koper de goederen als onderdeel van normale handelsgebruiken verhandelen, echter blijven de volledige opbrengsten, of de reeds ontvangen betalingen, eigendom van de verkoper. In dit geval houdt de koper deze bedragen slechts in beheer voor de verkoper, en, indien schriftelijk daartoe opgeroepen door de verkoper, in deposito op een aparte, slechts hiervoor gereserveerde rekening.
6.2.4 Indien de goederen werden verhandeld door de koper, zal deze op verzoek van de verkoper, op eigen kosten, alle verworven rechten ten opzichte van zijn klant, inclusief baten of nog te ontvangen baten, aan de verkoper overdragen.
6.2.5 de verkoper kan op ieder moment de rechten van de koper als per 6.2.3 om de goederen te mogen verhandelen, intrekken, in welk geval de koper de verkoper zal toestaan zijn magazijn, waar de goederen bewaard worden, te betreden en deze te verwijderen.
6.3 Eigendomsrechten bij conversie, aanpassing, vernieuwing:
6.3.1 Indien de koper goederen geheel of gedeeltelijk verandert, aanpast of converteert tot een nieuw product of nieuwe producten, al dan niet door toevoeging van andere goederen, producten of zaken, in welke proportie dan ook, zal deze verandering geacht worden uitgevoerd te zijn door de koper als vertegenwoordiger van de verkoper. In dat geval zal de verkoper volledige eigendomsrechten bezitten alsmede alle baten van de nieuwe producten.
6.3.2 De koper zal de goederen en nieuwe producten gescheiden opslaan, op een wijze die snelle identificatie als eigendom van de verkoper mogelijk maakt de koper zal de goederen per direct aan de verkoper overhandigen indien de verkoper of zijn officiële vertegenwoordiger daartoe oproept.
6.3.3 Indien goederen, als eigendom van de verkoper, zijn veranderd, aangepast of geconverteerd met behulp van onderdelen toebehorende aan andere personen dan de koper, zal het eindproduct worden geacht gezamenlijk toe te behoren aan de verkoper en eerder genoemde andere persoon/personen.
6.3.4 De verkoper zal wettelijk gerechtigd zijn de baten van verkoop van de goederen op te eisen. De koper zal zulke opbrengsten in een daartoe aparte, gereserveerde rekening in deposito houden voor de verkoper.

7 Insolventie of ander in gebreke blijven van de koper
7.1 Deze clausule treedt in werking:
7.1.1 indien de koper een vrijwillige regeling met crediteuren treft of onder curatorschap wordt gesteld, failliet wordt verklaard of als onderneming wordt geliquideerd, anders dan overname of herstructurering, of
7.1.2 ingeval van inbeslagname, of benoeming van een curator, voor alle of delen van, eigendommen of activa van koper, of
7.1.3 wanneer de koper zijn activiteiten of bedrijf stopt of dreigt te stoppen of op te heffen, of
7.1.4 wanneer de verkoper redelijkerwijs mag aannemen dat enige bovengenoemde gebeurtenis zal plaatsvinden in relatie tot de koper. verkoper zal koper daarvan in kennis stellen.
7.2 Indien deze clausule van kracht is zal de verkoper, zonder aantasting van enig ander recht of mogelijkheid tot herstel, het recht hebben het contract te beëindigen of op te schorten zonder enige verdere verantwoordelijkheid versus de koper. Indien de goederen reeds afgeleverd zijn, maar niet betaald, zal betaling dan per direct plaats moeten vinden waarbij alle eerdere afspraken, eveneens per direct, komen te vervallen. De verkoper heeft in dat geval tevens het recht het pand waar de goederen bewaard worden te betreden en deze goederen te verwijderen.

8 Schadeclaims, tekorten en niet-levering
8.1 Claims voor tekorten of schaden moeten binnen 7 dagen na datum ontvangst van levering schriftelijk aan verkoper worden gemeld.
8.2 De verkoper verplicht zich alle zaken die toegezonden worden door de koper i.v..m. Illustratie, kleur, image matchen, etc, met zorg te behandelen, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies in, of transport van of naar, eigen panden van de verkoper.

9 Retourgoederen
9.1 Verkoper kan geen (retour)goederen accepteren indien deze op enigerlei wijze door, of in opdracht van, de koper, zijn voorzien van een bedrukking of welke andere methode van decoratie dan ook.
9.2 Goederen kunnen niet worden geretourneerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper en inachtneming van de volgende bepalingen:
9.2.1 Bewijs van aankoop, inclusief factuur- of leveringsnummer.
9.2.2 Een schriftelijk verzoek tot retourverzending, binnen 28 dagen vanaf de factuurdatum.

10 Modellen en offertes
10.1 Een aanmaak van modellen, vóór het plaatsen van een bestelling, is geen verkoopsgarantie. Verkoper zal zijn uiterste best doen om verdere productie uit te voeren op basis van het model, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig verschil veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn macht.
10.2 De verkoper zal de grootste zorgvuldigheid betrachten accurate prijscalculaties en offertes te verstrekken, maar behoudt zich het recht voor deze, zo nodig, op een later tijdstip aan te passen, incl voor borduringen, nadat het borduurpatroon geproduceerd is.
10.3 Indien de koper eigen goederen levert, waarop de verkoper volgens contract goederen moet aanbrengen, garandeert de koper dat zijn goederen hiervoor in alle opzichten geschikt zullen zijn, inclusief de verwerkingsmethoden gebruikt door de verkoper. De verkoper is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of verlies indien zulke goederen achteraf ongeschikt blijken te zijn.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Behalve ingeval van letsel of dood door letsel, veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper, zal deze geen verantwoordelijk dragen jegens de koper voor enige stappen of acties (tenzij bedrog) betreffende veronderstelde garantie, staat, hetzij enige wettelijke bepaling, of, onder de specifieke bepalingen van het contract, voor enige daaruit voortvloeiende schade of verlies (zowel materieel als financieel), evenals kosten en onkosten, voor compensatieclaims om welke reden dan ook (al dan niet veroorzaakt door of schuld van verkoper, zijn medewerkers, vertegenwoordigers etc.), voor zover deze ontstaan door, of in verband met het leveren van goederen aan de koper, voor koper’s gebruik, en/of wederverkoop. De maximale verantwoordelijkheid van de verkoper in het licht van het contract zal nooit hoger zijn dan de prijs van de goederen, behalve waar specifiek anders opgenomen in deze voorwaarden.
11.2 De verkoper kan door de koper niet verantwoordelijk gehouden worden, indien contractuele afspraken betreffende goederen niet of later uit gevoerd worden of zullen worden, indien de vertraging of niet-levering veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden, waaraan de verkoper geen schuld heeft of door de verkoper in redelijkheid niet te beïnvloeden zijn. Onder voorbehoud van de algemeenheid van het voorgaande zullen de volgende gebeurtenissen in ieder geval worden beschouwd als onvoorzien:
11.2.1 overmacht of force majeur, ontploffing, overstroming, storm, brand of ongeluk.
11.2.2 oorlog, oorlogsdreiging, sabotage, oproer/opstand, invordering.
11.2.3 wetgeving, bepaling, regelgeving, verordening of enige andere maatregel uitgevaardigd door landelijke of lokale officiële instantie(s).
11.2.4 import of export regelgeving of embargo.
11.2.5 staking of andere actie veroorzaakt door arbeidsconflict of dispuut, al dan niet betreffende eigen medewerkers of derde partijen.
11.2.6 problemen met het verkrijgen van materiaal, werkkracht, brandstof, onderdelen of machines of werktuigen
11.2.7 uitvallen van elektrische stroom of defect raken van machines.
11.3 Waarschuwing: badges met magnetische bevestiging mogen niet gedragen worden door patiënten met een pacemaker. Verder moeten de magneten op een minimale afstand van 20 cm van betaal- en andere passen met magneetstrip of andere voor magnetische velden gevoelige apparaten gehouden worden.
11.4 Moderne kleding wordt op vele manieren afgewerkt en/of gecoat. Daarom bevelen verkopers aan dat gebruikers de beste combinatie van heatseal methodes en parameters onderzoeken alvorens tot montage over te gaan. De verkoper accepteert geen verantwoordelijkheid voor incorrect gemonteerde decoraties.
11.5 De koper gaat akkoord dat kleine verschillen in kleur kunnen optreden, in het bijzonder met digitale print, specifiek verschillen die optreden tussen voorbeeld artikelen en de verkoper’s productie.

12 Specificatie
12.1 Alle productinformatie door verkoper aan de koper aangeboden als catalogus, brochure of enige andere wijze, is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en geacht de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op basis van eigen kennis en ervaring vast te stellen of artikel, kwaliteit en geschiktbaarheid voldoen aan eigen wensen.
12.2 De verkoper behoudt zich het recht voor specificaties te veranderen of aan te passen zonder waarschuwing.

13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de gebruiker wordt beheerst door het Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit, of verbandhoudend met, door de gebruiker gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen, indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, dienen te worden behandeld door de rechtbank te Utrecht.

14 Belangrijke waarschuwing i.v.m. copyright
Het is belangrijk voor alle overeenkomsten voor levering van ontwerpen, artwork, logo’s, borduurwerk, drukwerk en al verder materiaal waarop copyright van toepassing is of kan zijn, dat de koper volledige toestemming heeft van de eigenaar van het copyright, voor het gebruik van het materiaal in kwestie. De verkoper zal zulke ontwerpen, artwork, logo’s, borduurwerk, drukwerk en al verder materiaal in goed vertrouwen gebruiken/uitvoeren, op basis van volledige wettigheid. Uitgevoerde levering houdt op geen enkele wijze een garantie in van de Verkoper dat een dergelijk gebruik of reproductie wettig is. De Verkoper accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid indien door gebruik of reproductie de copyright-houder wettelijke actie onderneemt versus, of een schadeclaim indient bij, de verkoper.
In dat geval gaat de koper automatisch akkoord de verkoper te vergoeden voor alle kosten van dergelijke. De verkoper reserveert het recht om bestellingen van (potentieel) aanstootgevende aard in woord of beeld, evenals bestellingen die door hem geacht worden niet aan copyright-regels te voldoen, eenzijdig en zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
Het plaatsen van een bestelling door koper, geeft automatisch aan dat deze volledig akkoord gaat met alle voorwaarden en clausules van deze verkoopsvoorwaarden.